Publikacje

Monografie

Artykuły w czasopismach naukowych

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 • Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji, [w: ] Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, red. S. Bieleń, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 121-159.
 • Общественные организации в России (2000-2018) : между партнерством и подчинением, [w: ] Политика развития, государство и мировой порядок : материалы VIII Всероссийского конгресса политологов, ред. O. B. Гаман-Голутвина, Л. В. Smorgunov, Л. Н. Тимофеева, Издательство „Aспект Пресс”, Moсквa 2018, cc. 608-609.
 • Legal conditions of the activity of non-governmental human rights organiza-tions in Russia in the years 1991-1996, Internet and Modern Society : proceedings of the International Conference IMS-2017, ACM Press New York, NY, USA 2017, pp. 265-277. DOI: 10.1145/3143699.3143729
 • События Августа 1991 г. как проявление политического неповиновения в процессе формирования гражданского общества в России, [w: ] PAX LATINA & PAX ORTHODOXA: Славистические исследования: История, культура, литература: В честь 80-летия со дня рождения Александра Владимировича Липатова, ред. Л. Н. Будагова, Институт Славяноведения РАН, Москва 2017, сc. 133-142.
 • Proces „implementacji strategii” rewolucji – koncepcje, metody, doświadczenia, [w: ] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia – gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 9 – 29.
 • Pieriestrojka – reformowanie spuścizny rewolucji, [w: ] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia – gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 157 – 187.
 • „Implementacje strategii” zmiany. Próba bilansu, [w: ] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia – gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 205 – 216.
 • Pamięć historyczna jako przejaw polonocentryzmu w spojrzeniu na historię relacji polsko-rosyjskich, [w: ] Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 127-143.
 • Rosyjska nostalgia imperialna, [w: ] Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, S. Skrzypek, Warszawa 2015, ss. 79-88.
 • O naturze rosyjskiego autorytaryzmu. Próba opisu, [w: ] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 2. Kontekst polityczny i gospodarczy, red. J. Diec, A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 29-43; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 15.
 • Petryfikacja systemu politycznego Rosji jako bariera modernizacji, [w: ] Bariery modernizacji Rosji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 73-85.
 • Деятельность НПО в Российской Федерации как выражение реализации политических прав граждан, [w: ] Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхта, А. Ях, Краков 2013, сc. 231-248. Издательска серия: Россия. Вчера, сегодня и завтра. Политика – культура – религия, ред. серии: М. Смолень, И. Дец, А. Ях, т. 11.
 • Неправительственные правозащитные организации в политической системе РФ, [w: ] VI Всероссийский конгресс политологов „Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия”: материалы, Российская Ассоциация Политической Науки, Москва 2012, с. 537.
 • „Terapia szokowa” Jegora Gajdara jako model transformacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej w latach 1992-1993, [w: ] Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009. Dialog europejski Zachód–Wschód, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 199-214.
 • Konflikt między legislatywą i egzekutywą a kształtowanie się systemu politycznego Federacji Rosyjskiej (1991-1993), [w: ] Cechy, procesy, przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ss. 255-266.
 • Przeobrażenia ustrojowe w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993, [w: ] Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy, red. R. Jakimowicz, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 • Słowo wstępne, [w: ] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1 Federacja Rosyjska, red. A. Jach, ss. 13-22, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 2.
 • Narodziny prezydentury w republice związkowej na przykładzie RFSRS jako przejaw destrukcji organów władzy państwowej ZSRS, [w: ] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1 Federacja Rosyjska, red. A. Jach, ss. 273-296, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 2.
 • Między walką a kompromisem. VII Zjazd Deputowanych Ludowych, [w: ] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. A. R. Bartnicki, E. Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 106-122.
 • Kształtowanie się systemu prezydenckiego w Rosji w latach 1991-1993, [w: ] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 245-263.
 • Ewolucja centralnych organów władzy jako przejaw demokratyzacji systemu politycznego ZSRR w latach 1988-1991, [w: ] Kultura rosyjska w ojczyźnie
  i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. 2, red. K. Duda, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 247-256.
 • Rozdział Kościoła od państwa jako przejaw sowietyzacji życia społecznego w Polsce w latach 1944-1956, [w: ] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej
  i Wschodniej 1920-1991, red. J. Diec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Dante, Kraków 2004, s. 102-116.

Hasła

 • Junta, [w: ] Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. I, Pojęcia, teorie i metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 305-308.
 • System półprezydencki, [w: ] Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 2. Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 908-911.
 • Żdanow Andrzej Aleksandowicz, Encyklopedia „Białych Plam”. Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 289-290.
 • Wrangler Piotr Nikołajewicz, Encyklopedia „Białych Plam”. Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 171-172.
 • Żukow Gieorgij Konstantynowicz, Encyklopedia „Białych Plam”. Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 298-300.
 • Zinowiew Grigorij Jewsiejewicz, Encyklopedia „Białych Plam”. Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 257-260.

Redakcja lub współredakcja tomu i serii wydawniczej

 • A. Jach (red.), Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia – gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 235.
 • A. Jach, J. Diec (red), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 2. Kontekst polityczny i gospodarczy, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 15, ss. 361.
 • А. Ях, Б. Шляхта (ред.), Ценности в политике. Опыт Польши и России, Краков 2013, сc. 305. Издательска серия: Россия. Вчера, сегодня и завтра. Политика – культура – религия, ред. серии: М. Смолень, И. Дец, А. Ях, т. 11.
 • A. Jach (red.), Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, Kraków 2013; Seria wydawnicza: Rosja. Wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 8, ss. 223
 • A. Jach, M. Kuryłowicz (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 4. Reinterpretacja po dwudziestu latach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 385; seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 5.