Obszary badawcze

I. Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji od XVII wieku
Szczegółowe tematy badawcze:
 1. Organizacje społeczne jako instytucje społeczeństwa obywatelskiego
 2. Trójsektorowa synergia w procesie modernizacji państwa w warunkach wyzwań XXI wieku
 3. Partycypacja społeczna i obywatelska
 4. Organizacje ruchu praw człowieka jako czynniki demokratyzujące
 5. Interakcje pomiędzy sektorem państwowym a trzecim sektorem uosabianym przez organizacje społeczne
II. Przeobrażenia ustrojowe w ZSRR i FR
Szczegółowe tematy badawcze:
 1. Przeobrażenia doktrynalne i prawne w odniesieniu do zmiany systemowej
 2. Główni aktorzy polityczni i ich interesy w procesie kształtowania ustrojowego państwa rosyjskiego;
 3. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne transformacji systemowej;
 4. Trajektoria dokonujących się przemian wraz z poszukiwaniem ich endogenicznych i egzogenicznych źródeł;
 5. Percepcja środowiska polityki wewnętrznej oraz kreowania jej w zależności od interesów nie tylko państwa, ale w pierwszym rzędzie decydentów i elit rządzących Rosją.
III. Polityka wewnętrzna Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku
Szczegółowe tematy badawcze:
 1. Strategie zarządzania państwem
 2. Źródła rosyjskiej nostalgii imperialnej;
 3. Petryfikacji systemu politycznego Rosji jako bariery modernizacyjnej;
 4. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne modernizacji politycznej Rosji;
 5. Istota systemu półprezydenckiego jako wypadkowej rosyjskiego modelu władzy;
 6. Natura rosyjskiego autorytaryzmu;
 7. Rola pamięci i polityki historycznej w stosunkach polsko-rosyjskich;
 8. Aspekty zmian systemowych w badaniach wschodnioeuropejskich
IV. Uczestnictwo społeczne
Szczegółowe tematy badawcze:
 1. Nieposłuszeństwo obywatelskie jako forma partycypacji w życiu społeczno-politycznym
 2. Rola polityki publicznej w procesie aktywizacji grup społecznych (interesu, nacisku) na aktywizację obywateli
 3. Metapolityka i antypolityka jako przejaw uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym
 4. Socjalizacja społeczno-polityczna, świadomość masowa i kultura polityczna jako czynniki determinujące przeobrażenia w społeczeństwie rosyjskim