Konferencje

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • „Rosyjski model współpracy jako przykład synergii międzysektorowej w procesie budowy społeczeń-stwa obywatelskiego”, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”, 6-7 lutego 2020 Collegium Polonicum w Słubicach, , organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Jean Monnet Centre of Excellence
 • „Działalność organizacji pozarządowych w Rosji w latach 90. XX wieku jako wyraz interioryzacji zało-żeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pro-cesy (de)stabilizacji w Europie Środkowej i Wschodniej, 15-16 października 2019, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Katedra Systemów Politycznych Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk
 • Rola pozarządowego sektora niekomercyjnego w Rosji w procesie transformacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje przemian 1989 roku dla Europy Środkowej i południowo-Wschodniej, 1-11 października 2019, Kraków, organizatorzy: Komisja Najnowszych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie
 • Modele kooperacji na linii pozarządowe organizacje niekomercyjne – organy władzy we współczesnej Rosji, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPA XXI WIEKU „Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 7-8 lutego 2019 r., Collegium Polonicum w Słubicach
 • Общественные организации в России (2000-2018) : между партнерством и подчинением, VIII Всероссийский конгресс политологов „Политика развития, государство и мировой порядок”, Российская Ассоциация Политической Науки, Москва 6 – 8 декабря 2018 г.
 • Правовые аспекты деятельности организаций неправительственного сектора в России первых лет трансформации: взгляд из Евросоюза, The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Conditioning and Interdependen-ce”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018
 • Августовские события 1991 г. в процессе формирования гражданского общества, „The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Condi-tioning and Interdependence”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Interna-tional and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018
 • Введение к культурной программе: Сколько России в поляках? Эпитафия Владимиру Высоцкому, „The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Condi-tioning and Interdependence”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018
 • Narodziny i funkcjonowanie sektora społecznego w Rosji, XVIII Międzynarodowa Konfe-rencja Naukowa EUROPA XXI WIEKU „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wy-zwań”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 1-2 lutego 2018 r., Collegium Polonicum w Słubicach
 • Rosja po 1991 roku. W drodze budowy społeczeństwa obywatelskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń”, Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Państwa i Prawa Wołodymyra Ko-reckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, 23-24 listopada 2017 r. Kraków
 • Pieriestrojka – reformowanie spuścizny rewolucji, „III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloń-skiego w Krakowie, 7-9 listopada 2017 r. Kraków
 • Legal conditions of the activity of non-governmental human rights organizations in Russia in the years 1991-1996, The 18th Research Seminar RPSA RC on Comparative Politics – IPSA RC-48 Administrative Culture „Governance through Collaboration: New Designs and Platforms for Government-Citizens Relations in Public Policy”, June 23 – 24, 2017, St. Pe-tersburg, St. Petersburg State University, Russian Federation
 • Rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał” jako przykład instytucji civil society, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku”. „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2-3 lutego 2017 r., Collegium Polonicum w Słubicach
 • Хельсинский Закючитенный акт и его влияние на институционализацию правозащитного движения в странах Центральной и Восточной Европы с сравнительной перспективе 1975-1991 (некоторые аспекты). Akt Końcowy KBWE i jego wpływ na instytucjonalizację ruchu praw człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej 1975-1991 (wybrane aspekty
 • „Сотрудничество демократических стран Центрально-Восточной Европы и России: новые вызовы. Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską: nowe wyzwania”, [w: ] „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Demokracja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy”, Kraków, 19 października 2016 r.
 • Legal Aspects of Activity of Non-Governmental Organizations Human Rights Movement in Russia, 24th World Congress of Political Science Politics in a World of Inequality. 24e Con-gress mondial de science politique. La politique dans un monde d’inegalites, Poznań Poland, 23-28th Jule 2016
 • Działalność organizacji pozarządowych w Rosji w latach 90. XX wieku jako wyraz interio-ryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej, 24th World Congress of Political Science Politics in a World of Inequality. 24e Congress mondial de science politique. La politique dans un monde d’inegalites, Poznań Poland, 23-28th Jule 2016
 • Działalność Stowarzyszenia „Memoriał” na rzecz przywracania pamięci o zbrodniach komunistycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, Międzynarodowa Polsko-Rosyjska Konferencja Naukowa „Węzłowe problemy stosunków polsko-rosyjskich. Узловые проблемы польско-русских отношений, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycz-nych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26 września 2014 r. Kraków
 • O naturze rosyjskiego autorytaryzmu. Próba opisu, II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwo-jowe. Феномен России: память прошлого и перспективы рaзвития”, Kraków 29-31 maja 2014 r., Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • Nieposłuszeństwo polityczne jako forma kształtowania się postaw obywatelskich w społe-czeństwie rosyjskim, II Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza „Przestrzeń po-stradziecka: procesy integracji czy dezintegracji?, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Toruń 17 – 18 października 2013 r.
 • Влияние политической культуры СССР второй половины 80-тых годов на общественную деятельность граждан, Международная научная конференция Политическая культура Поссии и Польши, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва 27 сентября 2013 г.
 • The Role of Ombudsman in the Political System of the Russian Federation, The Third In-ternational Conference on Human Rights Education (HRE) Promoting Changes in Time of Transition and Crisis, The Faculty of International and Political Studies Jagiellonian of the University in Cracow, Kraków 6-10th December, 2012
 • Неправительственные правозащитные организации в политической системе РФ, Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия», Российская ассоциация политической науки, 22-24 ноября 2012 г., Москва
 • Деятельность неправительственных организаций в Российской Федерации как выражение осуществления политических прав граждан, Międzynarodowa Konferen-cja Naukowa „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji. Ценности в политике. Опыт Польши и России”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych i Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków 24-25 września 2012 r.
 • Narodziny prezydentury w republice związkowej na przykładzie RFSRR jako przejaw destrukcji organów władzy państwowej ZSRR, Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. Rocznicę Rozpadu Związku Radzieckiego „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Kraków 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.
 • Modernizacja polityczna w Rosji: poszukiwanie alternatywy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ, Kraków 21-22 maja 2010 r.

Konferencje ogólnopolskie

 • I Seminarium eksperckie „Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego – kluczowe zagadnienia, 30-31 maja 2019, Kraków, organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
 • Modele interakcji pomiędzy państwem a pozarządowym sektorem niekomercyjnym w dzi-siejszej Rosji, Konferencja naukowa „Instytucja prezydenta w systemach politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 27-21 listopada 2018 r.
 • Starcie z żywiołem bolszewickim i lekcje historii rewolucyjnej Rosji dla polskie polityki wschodniej, Sesja naukowa „100-lecie polskiej polityki wschodniej – fatalizm geopolityczny czy klątwa niemocy”, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Pora-dzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 26 października 2018 r.
 • Nieposłuszeństwo obywatelskie jako forma legitymizacji/delegitymizacji władzy politycznej, IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk o Polityce, Komitet Nauk o Polityce, Lublin 18 – 20 września 2018 r.
 • Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji, Sesja Naukowa „Rewolucja w myśli i praktyce politycznej”, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Pora-dzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 25 października 2017 r. Warszawa
 • Aspekty systemowe w badaniach wschodnioeuropejskich, Konferencja Naukowa „Europa Wschodnia w badaniach politologicznych”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politolo-gicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 9-10 października 2017 r. Łódź
 • Historyczne i kulturowe uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych w Rosji, Konferencja Naukowa „Region, wspólnota, obywatel… Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 27-28 października 2016 r.
 • Pamięć historyczna jako przejaw polonocentryzmu w spojrzeniu na historię relacji polsko-rosyjskich, Sesja naukowa „Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich”, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 23 czerwca 2016 r.
 • Najstarsze pozarządowe organizacje ruchu praw człowieka w Rosji i ich wpływ na przeobrażenia wewnątrzsystemowe w latach 1991-2016, „I Zimowa Szkoła Metodologiczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 26-27 lutego 2016 r.
 • Wzrost konserwatywnych tendencji w społecznej świadomości politycznej jako wyraz rosyj-skiej nostalgii imperialnej, – III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk o Polityce PAN, Kraków, 22-24 września 2015 r.
 • Wpływ egzekutywy na funkcjonowanie pozarządowych organizacji broniących praw czło-wieka w Rosji w latach 1991-2015, Konferencja Naukowa „Pozycja ustrojowa władzy wyko-nawczej we współczesnym świecie”, Katedra Politologii, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Centre for Direct Democracy Studies Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 25-26 czerwca 2015 r.
 • Rosyjska nostalgia imperialna – paroksyzmy kulturowe i psychologiczne, Sesja naukowa „Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?”, Międzyin-stytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 12 czerwca 2015 r.
 • Petryfikacja systemu politycznego Rosji jako bariera modernizacyjna, Sesja naukowa „Ba-riery modernizacji Rosji”, Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Pora-dzieckimi przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 15 listopada 2013 r.
 • Wzrost aktywności NGOs jako przejaw przeobrażeń w systemie politycznym FR, II Ogólno-polski Kongres Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Poznań, 19 – 21 września 2012 r.
 • Przeobrażenia ustrojowe Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993, Konferencja Naukowa Polityka i Komunikacja „Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne. Perspektywy”, Koło Nauk Politycznych Homo Politicus, Katedra Nauk Politycznych UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 30-31 maja 2011 r. Kraków
 • „Terapia szokowa” Jegora Gajdara jako model transformacji gospodarczej federacji rosyj-skiej w latach 1992–1993, Konferencja Naukowa „20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Systemów Politycznych”, Instytut Studiów Politologicz-nych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23-24 listopada 2009 r.
 • Między walką a kompromisem. VII Zjazd Deputowanych Ludowych, Konferencja Naukowa, „Wschód i Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej”, Uniwersytet w Bia-łymstoku Wydział Prawa Katedra Politologii, Augustów 20-22 października 2009 r.
 • Konflikt między legislatywą a egzekutywą i jego wpływ na kształtowanie się systemu politycznego Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993, „Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie – zmiany i dysfunkcje współczesnych systemów politycznych”, Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krasiczyn, 6-8 maja 2009r.

Wykłady gościnne i uczestnictwo w panelach dyskusyjnych

 • IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk o Polityce, Komitet Nauk o Polityce, Lublin 18 – 20 września 2018 r. – moderator panelu „Quo vadis Rosjo?”
 • IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk o Polityce, Komitet Nauk o Polityce, Lublin 18 – 20 września 2018 r. – dyskutant w panelu „Państwa Kaukazu Południowego w dobie transformacji”
 • Międzynarodowa Debata Wydziału Międzynarodowych i Politycznych UJ w 30. rocznicę katastrofy w Czarnobylu Pamięć wielkości czy wielkość pamięci? Rosyjskie i ukraińskie dyskursy o dziedzictwie radzieckim, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 26 kwietnia 2016 r.
 • „Liberal Education. Individual, Collective, Civic, Corporate And State Memories And Values”, Akademia in Public Discourse Poland-Russia Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej, Fundacja “Instytut Artes Liberales”, Instytut Badań Interdyscyplinar-nych “Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, October 3 – 10, 2012, St.-Petersburg, Rus-sian Federation

Kierownictwo i praca w komitetach organizacyjnych konferencji

 • „The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Conditioning and Interdependence”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018; kierownik konferencji
 • III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloń-skiego w Krakowie, Kraków 7-9 listopada 2017 r. , sekretarz kongresu
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk o Polityce PAN, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 22-24 września 2015 r., sekretarz kongresu
 • Międzynarodowa Polsko-Rosyjska Konferencja Naukowa „Węzłowe problemy stosunków polsko-rosyjskich. Узловые проблемы польско-русских отношений”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26 wrze-śnia 2014 r. Kraków, sekretarz konferencji
 • II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwojowe. Феномен России: память прошлого и перспективы рaзвития”, Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 29-31 maja 2014 r., sekretarz kongresu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji. Ценности в политике. Опыт Польши и России”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków 24-25 września 2012 r., sekretarz konferencji
 • Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. Rocznicę Rozpadu Związku Radzieckiego „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 30 listopada – 2 grudnia 2011 r., sekretarz kongresu